Akvashow.info Влезте в нашия форум
Азбучен каталог     A,   B,   C,   D,   E,   F,   G,   H,   I,   J,   K,   L,   M,   N,   O,   P,   Q,   R,   S,   T,   U,   V,   W,   X ,  Y,   Z    + Добави профил

Твърдост на водата

Разтворените във водата вещества променят нейния състав. Според вида на веществата оценяваме характерните качества на водата. Така например присъствието на калций и магнезий определят твърдостта на водата. Мерим я в градуси, които са различни по произход. Най-различни са четири скали: немска; френска;  английска и американска. У нас се употребява немската скала, която по международната номенклатура се обозначава с буквата dH – немски градуси (1 градус на тази скала показва, че съдържанието на калция (СаО) в 1 литър вода е приблизително 10 мг/л. или еквивалентното количество магнезий, което е 7,14 мг/л).

Твърдостта на водата може да бъде преходна (карбонатна) или постоянна (некарбонатна). Сборът от преходната и постоянната твърдост дава общата твърдост , означавана с немската скала  със знаците GH.  Преходната (карбонатна или бикарбонатна) твърдост се причинява от киселите карбонати и калция и магнезия. В природата срещаме карбонатите на калция като мрамор, креда, варовик. За нуждите на нашия аквариум твърдата вода може да се използва след преваряване.

Постоянна (некарбонатна) твърдост се причинява от сулфатите на калция и магнезия. Определянето на твърдостта на водата е извънредно важно за акваристиката, понеже в някои случаи тя определя успешното отглеждане на малките рибки.

Най-удобно е да се вземе информация за състава на всички околни водни източници, която разработват лабораториите на водните стопанстава.

Друг начин в домашни условия да разберете твърдостта на водата в аквариума е да използвате тестове.

Тест

Тест


Аквариуми "Лице на сайта"